Baldrs Draumar

Friesische Musikgruppe ›Baldrs Draumar‹

 

Ynterfrysk liet

As in fûgel sa frij, as de wyn oer it lân
Oer see, oer de heide, oer ‘t it wiuwende koarn
Oer it grien fan de greiden, it wyt fan it sân
Flean op Friezen, frijfolk fan Fryslân

Wy sjonge fan Fryslân, wy dûnsje derby,
Fan it lân fan ús hert, dêr binne wy frij
Ferbûn troch dit liet, besibbe yn siel
Oersjongend de grinzen fan’t Fryske gehiel

Fan ús tongen rôlet in eat oare taal
Mar ús herten fertelle itselde ferhaal
Fan in folk dat libbet, nei inoar útskaaid
Salang as de wyn fan de wolken waait

Us herten bin rom, ús kime is klear
Wy skewiele inoar mar tsjinje gjin hear
Ljochtet de moarn, skrast wer de raaf
Binne wy altyd en ivich leaver dea as slaef

 

Print Friendly, PDF & Email